Reģistrācija

Ar šo apliecinu, ka piekrītu nodot reģistrācijas anketā norādītos personas datus SIA “Iela 3a” rīcībā. SIA “Iela 3a” apņemas iegūtos datus nenodot trešajām personām un izmantot tikai atklāta Metu konkursa “Ēkas jaunbūve Rīgā, Dzirnavu ielā 64” organizatoriskajām vajadzībām.
Kā arī piekrītu ievērot Konkursa nolikuma prasības un apņemos neizpaust konfidenciālu un ierobežotas pieejamības informāciju, ko saņemšu atklātā Metu konkursa “Ēkas jaunbūve Rīgā, Dzirnavu ielā 64” ietvaros.